Доставчик на уебинарна платформа НИТ - Нови Интернет Технологии

Потребителско споразумение

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА CONFERENCE.NIT.BG 

В настоящите Общи условия (ОУ) се описват и уреждат взаимоотношенията между посетителите на уебсайта CONFERENCE.NIT.BG и организацията стояща зад него.

CONFERENCE.NIT.BG e Интернет страница за предоставяне на услуги от разстояние – регистрация за образователни курсове, семинари и конференции, които са провеждат присъствено или онлайн. Страницата е собственост на НИТ-Нови Интернет Технологии ЕООД, дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България и вписано в Търговския регистър с ЕИК: 130862189, наричано за краткост “Дружеството“.

За пълна яснота на настоящите ОУ, под „Потребител“ се разбира всеки посетители в страницата CONFERENCE.NIT.BG, независимо дали попадат под дефиницията на „потребител“ по смисъла на Закона за защита на потребителите (ЗЗП) и независимо дали са регистрирани, представляват юридически лица, физически лица или са Клиенти по смисъла на настоящите ОУ.

Под „Клиент“ в тези ОУ ще приемем всеки Потребител, физическо или юридическо лице, което се регистрира за участие в обучителен курс на сайта, независимо от това дали в последствие заплати таксата си за него и се възползва от неговото провеждане.

Дружеството си запазва правото да променя Общите си условия, като промените влизат в сила незабавно след обновяването им на адреса на страницaта CONFERENCE.NIT.BG. Потребителите следва сами да проверяват за промени в Общите условия, като Дружеството не е длъжно да ги информира по друг начин за промени, освен ако такива задължения произтичат за Дружеството от ЗЗП и/или други български законодателни актове или международни договори, които са приложими по отношение на Република България.

Основни разпоредби на настоящите общи условия:

CONFERENCE.NIT.BG e Интернет страницаза предоставяне на услуги от разстояние – регистрация за образователни курсове, семинари и конференции, които са провеждат присъствено или онлайн;

CONFERENCE.NIT.BG предоставя на Потребителя възможност да извършва регистрации за обучителни курсове, чрез които да си запази място за участие.

Предоставяните от Дружеството услуги са разнообразни и динамично могат да се допълват и модифицират с оглед тяхното подобряване и разширяване. Всеки курс, семинар или конференция има отделна дата, място, лектор и други характеристики, които са специфични само и единствено за него и този смисъл всеки посетител трябва да се информаира за отделните параметри на предоставената услуга.

Услуги на CONFERENCE.NIT.BG и начин за тяхното използване:

Сайтът CONFERENCE.NIT.BG предоставя възможност за регистрация в образователни курсове, семинари и конференции, които са провеждат присъствено или онлайн. Използването на самаия сайт е напълно безплатно, като за част от тези услуги може да се изисква допълнителна регистрация от страна на потербителя.

Регистрацията за обучителен курс, семинар или конференция задължително се извършва посредствум предоставяне на данни, нужни на Дружеството да извърши идентифициране на потребителя и предоставянето на платежна информация за заплащане на услугата.

Отговорности на страните:

Дружеството не носи отговорност спрямо Потребителите, Клиентите или трети лица в следните ситуации:

Форсмажорни обстоятелства, които да водят до отмяна, отлагане, промяна в мястото на провеждане на обучителен курс, неговата програма или други детайли, свързани с организацията и провеждането му.

Дружеството не гарантира, че достъпът до интернет страницата CONFERENCE.NIT.BG ще бъде непрекъсваем, навременен, сигурен и свободен от грешки, доколкото това е извън възможностите, контрола и волята на Дружеството.

Дружеството не носи отговорност за непредоставяне на достъп до CONFERENCE.NIT.BG, както и за необработването или ненавременното обработване на заявките за регистрации, при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми с интернет доставчици, проблеми в глобалната мрежа Интернет и в предоставянето на услуги, извън контрола на Дружеството.

Дружеството не носи отговорност за непредоставяне на услугите при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет и в предоставянето на услуги извън контрола на Дружеството, както и при случай на нерегламентиран достъп или интервенция на трети лица във функционирането на информационната система или сървъра.

При използване на сайта CONFERENCE.NIT.BG Клиентът се задължава:

да посочи коректни данни:име, фамилия, име на юридическото лице (ако е приложимо), ЕИК (ако е приложимо), валидна електронна поща, телефон за връзка и други данни, необходими за предоставяне на услуга от Дружеството;
да не предоставя неистински или невалидни заявки или друга невярна информация.
При използване на сайта CONFERENCE.NIT.BG Клиентът има право:

да получи запазено място за обучителен курс, семинар или конференция след успешна регистрация, съгласно настоящите Общи условия и уговореното между страните;
да се запознае с пълната програма на събитието, за което се е регистрирал;
да се свърже с организаторите чрез контактната информация, попълнена на сайта.
Защита на личните данни >>

ПОВЕРИТЕЛНОСТ ПРИ ИЗПОЛВАНЕ НА CONFERENCE.NIT.BG

Защита на личните данни:

Дружеството е регистрирано като Администратор на лични данни по ЗЗЛД с удостоверение номер, като има право да събира, обработва и използва информация относно своите потребители, когато съответното лице се регистрира като Клиент, попълвайки регистрационна форма на сайта. Информацията, чрез която лицето може да бъде идентифицирано, може да включва име, фамилия, имейл адрес, както и всяка друга информация, която лицето предоставя доброволно при регистрацията. Информацията включва и всяка друга, която Потребителят въвежда, използва или предоставя при заявяване, получаване или използване на стоки и услуги чрез платформата CONFERENCE.NIT.BG, участване в промоции, томболи и състезания, попълване на анкетни карти, въпросници, формуляри и други.

Обработване на информация за Потребителя:

Дружеството полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за Потребителя, станала му известна по повод на предоставяне на услугите – предмет на настоящите ОУ, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или виновни действия на трети лица, при пълно спазване на ЗЗЛД и приложимите международни актове.

С изразяване на съгласие с настоящите ОУ Потребителят се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения в тях ред.

Цели, за които може да се използва информацията:

Дружеството събира и използва информацията за целите, предвидени в настоящите ОУ, както и за предлагане на нови стоки и/или услуги на Потребителя (безплатни или платени), за промоции, за организиране на томболи, запитвания, анкети, ако потребителят е дал изричното си съгласие за получаването на такава информация и не е оттеглил същото, за приспособяване на предлаганите услуги към предпочитанията на Потребителя, за статистически и т.н.. Описаните цели, за които се използва информацията, не са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за Дружеството.

Дружеството се задължава да не разкрива никаква лична информация за Потребителя и да не предоставя събраната информация на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите, когато:

е получил изричното съгласие на Потребителя при регистрацията или в по-късен момент;
информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация при спазване на законово установените процедури;
други посочени в закона случаи.

Недействителност. Приложимо право:

Страните декларират, че в случай, че някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителна/и, това няма да влече недействителност на други клаузи или негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

За всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

Интернет страницата автоматично проследява и събира следната техническа информация: IP адрес, доставчик на интернет услугата на потребителя, домейн на сървъра, държава и населено място, вид и версия на браузъра, използван при посещение на сайта, резолюция и техническа информация на екрана, дата и час, в която е посетен сайта, адрес, през който е дошъл потребителя, секции от страниците, които е разгледал.